JINR Document Server 109 records found  1 - 15nextend  jump to record: Search took 0.04 seconds. 
1.
Experiments at ultracold source prototype for polarized atomic hydrogen beam / Ershov, V.P. ; Fimushkin, V.V. ; Gai, G.I. ; Kulikov, M.V. ; Kutuzova, L.V. ; Levkovich, A.V. ; Pilipenko, Yu.K. ; Shutov, V.B. ; Valevich, A.I.
2.
Pulsed cryogenic polarized atomic hydrogen jet source / Ershov, V.P. ; Fimushkin, V.V. ; Kulikov, M.V. ; Levkovich, A.V. ; Pilipenko, Yu.K. ; Shutov, V.B.
3.
Pulsed cryogenic polarized atomic hydrogen (deuterium) jet source / Ershov, V.P. ; Fimushkin, V.V. ; Kulikov, M.V. ; Levkovich, A.V. ; Pilipenko, Yu.K. ; Shutov, V.B.
4.
5.
Pulsed cryogenic polarized atomic deuterium (hydrogen) jet source / Ershov, V.P. ; Fimushkin, V.V. ; Kulikov, M.V. ; Pilipenko, Yu.K. ; Shutov, V.B.
6.
Long time experience of polarized deuteron source Polaris at the JINR synchrophasotron / Ershov, V.P. ; Fimushkin, V.V. ; Kulikov, M.V. ; Pilipenko, Yu.K. ; Shutov, V.B. ; Valevich, A.I.
7.
Source of polarized deuterons POLARIS: Operation and improvement / Ershov, V.P. ; Fimushkin, V.V. ; Kutuzova, L.V. ; Pilipenko, Yu.K. ; Valevich, A.I.
External link: SERVER
8.
Cryogenic Source of Polarized Hydrogen and Deuterium Atoms / Bedushkina, A.A ; Vadeev, V.P. ; Valevich, A.I. ; Gai, G.I. ; Donets, E.D. ; Ershov, V.P. ; Kotova, L.S. ; Plis, Yu.A. ; Pilipenko, Yu.K. ; Smelyansky, V.V
9.
CRYOGENIC SOURCE OF POLARIZED DEUTERONS FOR THE SYNCHROPHASOTRON. (IN RUSSIAN) / Belushkina, A.A. ; Valevich, A.I. ; Gai, G.I. ; Ershov, V.P. ; Kotova, L.S. ; Pilipenko, Yu.K. ; Smelyansky, V.V. ; Sulik, A. ; Fimushkin, V.V. ; Shutov, V.B.
10.
Cryogenic polarized deuteron source POLARIS at the JINR Synchrophasotron and NUCLOTRON / Ershov, V.P. ; Fimushkin, V.V. ; Kulikov, M.V. ; Pilipenko, Yu.K. ; Shutov, V.B. ; Valevich, A.I.
11.
The Cryogenic Source CRYPOL 2 of Polarized Hydrogen and Deuterium Atoms / Belushkina, A.A. ; Ershov, V.P. ; Fimushkin, V.V. ; Gai, G.I. ; Kotova, L.S. ; Pilipenko, Yu.K. ; Smelyansky, V.V. ; Valevich, A.I.
12.
Polarized deuteron beam at the Dubna Synchrophasotron / Ershov, V.P. ; Fimushkin, V.V. ; Gai, G.I. ; Kiselev, K.V. ; Kulikov, I.I. ; Kulikov, M.V. ; Nomokonov, P.V. ; Pilipenko, Yu.K. ; Romanov, Yu.I. ; Shutov, V.B. ; et al [JINR-E13-90-331]
13.
Cryogenic source of polarized deuterons POLARIS for the JINR accelerator nuclotron / Ershov, V.P. ; Fimushkin, V.V. ; Kutuzova, L.V. ; Pilipenko, Yu.K. ; Stepanov, A.D. ; Vadeev, V.P. ; Valevich, A.I. ; Belov, A.S.
14.
Michigan ultra-cold polarized atomic hydrogen jet target / Blinov, B.B. ; Gladycheva, S.E. ; Kageya, T. ; Kantsyrev, D.Yu. ; Krisch, A.D. ; Luppov, V.G. ; Morozov, V.S. ; Murray, J.R. ; Raymond, R.S. ; Borisov, N.S. ; et al
External link: APCPC
15.
The JINR source of polarized deuterons, POLARIS / Ershov, V.P. ; Fimushkin, V.V. ; Kutuzova, L.V. ; Pilipenko, Yu.K. ; Vadeev, V.P. ; Valevic, A.I.

Haven't found what you were looking for? Try your search on other servers:
recid:19214 in Amazon
recid:19214 in CERN EDMS
recid:19214 in CERN Indico
recid:19214 in CERN Intranet
recid:19214 in CiteSeer
recid:19214 in Google Books
recid:19214 in Google Scholar
recid:19214 in Google Web
recid:19214 in IEC
recid:19214 in IHS
recid:19214 in INSPEC
recid:19214 in INSPIRE
recid:19214 in ISO
recid:19214 in KISS Books/Journals
recid:19214 in KISS Preprints
recid:19214 in NEBIS
recid:19214 in SLAC Library Catalog