JINR Document Server 222 records found  1 - 15nextend  jump to record: Search took 0.03 seconds. 
1.
Necessity to study thin samples at the radiation damage of plastic scintillators / Shafranov, M.D. [JINR-D13-97-120]
2.
Nuclear radiation detectors based on plastic scintillators / Akimov, Yu.K.
External links: ADSABS PPNUE PPNUE1
3.
The problem of increasing the radiation resource of scintillation detectors for proton and ion colliders / Zaitsev, L.N.
External links: ADSABS DOI PPNUE PPNUE1 e-proceeding
4.
Doped plastic scintillators with improved light output and radiation hardness / Vasil'chenko, V.G. ; Solov'ev, A.S. [IFVE-97-53IHEP-97-53]
External link: IHEP
5.
New results on radiation damage studies of plastic scintillators / Vasilchenko, V.G. ; Lapshin, V.G. ; Peresypkin, A.I. ; Konstantinchenko, A.A. ; Pyshchev, A.I. ; Shershukov, V.M. ; Semenov, B.V. ; Solovev, A.S. [IFVE-94-111]
External link: SCIDIR e-proceeding
6.
Improvement of radiation hardness of the sampling calorimeters based on plastic scintillators / Afanasiev, S.V. ; De Barbaro, P. ; Golutvin, I.A. ; Emeliantchik, I.F. ; Malakhov, A.I. ; Moisenz, P.V. ; Smirnov, V.A. ; Shumeiko, N.M.
e-proceeding
7.
Search for new scintillators for high-energy resolution electromagnetic calorimeters / Britvich, G.I. ; Britvich, I.G. ; Vasil'chenko, V.G. ; Lishin, V.A. ; Obraztsov, V.F. ; Polyakov, V.A. ; Solov'ev, A.S. [IFVE-98-11IHEP-98-11]
External links: IHEP SCIDIR e-proceeding
8.
9.
10.
Influence of initiator on the stability of properties of plastic scintillators / Golutvina, I.G. ; Zhiltsova, L.Ya. ; Matveeva, E.N. ; Rubina, O.G. ; Stoletova, I.M. ; Shafranov, M.D.
11.
Polarized nuclei in plastic scintillators: A new class of polarized targets / van den Brandt, B. ; Bunyatova, E.I. ; Hautle, P. ; Konter, J.A. ; Mango, S. ; Nemchonok, I.B.
External link: APCPC
12.
New radiation stable and longlived plastic scintillator / Senchishin, V. ; Koba, V. ; Korneeva, O. ; Seminozhenko, V. ; Kovtun, V. ; Zalubovsky, I. ; Lebedev, V. ; Kuznichenko, A. ; Chirikov-Zorin, I. ; Budagov, Yu. ; et al [JINR-E13-94-159C93-09-19.4]
External link: CERNKEY
13.
On the energy dependence of bubble damage neutron detectors / Spurny, F. ; Votockova, I. ; Bamblevsky, V.P.
14.
Annual Conference on Nuclear and Space Radiation Effects
15.
Measurement of the plastic scintillator response in the magnetic field / Balalykin, N.I. ; Golutvin, I.A. ; Kochetov, O.I. ; Kuznetsov, V.D. ; Makoveev, V.K. ; Myshinsky, G.V. ; Novgorodov, A.F. ; Shabratov, V.G. ; Volodko, A.G. ; Klimenko, V.S. ; et al [JINR-E1-96-239]
External link: SCIDIR e-proceeding

Haven't found what you were looking for? Try your search on other servers:
recid:21928 in Amazon
recid:21928 in CERN EDMS
recid:21928 in CERN Indico
recid:21928 in CERN Intranet
recid:21928 in CiteSeer
recid:21928 in Google Books
recid:21928 in Google Scholar
recid:21928 in Google Web
recid:21928 in IEC
recid:21928 in IHS
recid:21928 in INSPEC
recid:21928 in INSPIRE
recid:21928 in ISO
recid:21928 in KISS Books/Journals
recid:21928 in KISS Preprints
recid:21928 in NEBIS
recid:21928 in SLAC Library Catalog