/ 28.20.-v


Cross sections of the Nd-143 (n, alpha) Ce-140 and Sm-147 (n, alpha) Nd-144 reactions in the MeV neutron energy region


Gledenov, Yu.M. (Dubna, JINR) ; Sedysheva, M.V. (Dubna, JINR) ; Stolupin, V.A. (Dubna, JINR) ; Zhang, Guohui (Peking U.) ; Zhang, Jiaguo (Peking U.) ; Wu, Hao (Peking U.) ; Liu, Jiaming (Peking U.) ; Chen, Jinxiang (Peking U.) ; Khuukhenkhuu, G. (Mongolian Natl. U.) ; Koehler, P.E. (Oak Ridge) ; Szalanski, P.J. (Lodz U.)

Published in: Phys.Rev.
Year: 2009
Vol.: C80
Page No: 044602
Pages: 5

Total numbers of views: 754
Numbers of unique views: 330
e-proceeding
 Record created 2010-10-29, last modified 2014-01-30Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)