/ Experiment-HEP hep-ex/0509033


Further study of narrow baryon resonance decaying into K0(s) p in pA-interactions at 70-Gev/c with SVD-2 setup


Aleev, A. ; Ardashev, E. ; Balandin, V. ; Basiladze, S. ; Berezhnev, S. ; Bogdanova, G. ; Boguslavsky, M. ; Bychkov, V. ; Egorov, N. ; Ejov, V. ; Ermakov, G. ; Ermolov, P. ; Furmanec, N. ; Golovkin, V. ; Golovnia, S. ; Golubkov, S. ; Gorkov, A. ; Gorokhov, S. ; Gramenitsky, I.M. ; Grishin, N. ; Grishkevich, Ya. ; Karmanov, D. ; Kholodenko, A. ; Kiriakov, A. ; Kouzmine, N. ; Kozlov, V. ; Kozlov, Yu. ; Kokoulina, E. ; Kramarenko, V. ; Kubarovsky, A. ; Kurchaninov, L. ; Kuzmin, V. ; Kuznetsov, E. ; Lanshikov, G. ; Larichev, A. ; Leflat, A. ; Levitsky, M. ; Lyutov, S. ; Merkin, M. ; Minaenko, A. ; Mitrofanov, G. ; Murzin, V. ; Nikitin, V. ; Nomokonov, P. ; Orfanitsky, S. ; Parakhin, V. ; Petrov, V. ; Pilavova, L. ; Peshekhonov, V. ; Pleskach, A. ; Popov, V. ; Riadovikov, V. ; Rudenko, R. ; Rufanov, I. ; Senko, V. ; Shalanda, N. ; Sidorov, A. ; Soldatov, M. ; Tikhonova, L. ; Topuria, T. ; Tsyupa, Yu. ; Uzbyakova, A. ; Vasiliev, M. ; Vischnevskaya, A. ; Viryasov, K.S. ; Volkov, V. ; Vorobiev, A. ; Voronin, A. ; Yakimchuk, V. ; Yukaev, A. ; Zakamsky, L. ; Zapolsky, V. ; Zhidkov, N. ; Zmushko, V. ; Zotkin, S. ; Zotkin, D. ; Zverev, E.

Pages: 7

Abstract: The inclusive reaction $p A \to pK^0_s + X$ was studied at IHEP accelerator with $70 GeV$ proton beam using SVD-2 detector. Two different samples of $K^0_s$, statistically independent and belonging to different phase space regions were used in the analyses and a narrow baryon resonance with the mass $M=1523\pm 2(stat.)\pm 3(syst.) MeV/c^2$ was observed in both samples of the data. The statistical significance was estimated to be of $8.0 \sigma$ (392 signal over 1990 background events). Using the part of events reconstructed with better accuracy the width of resonance was estimated to be $\Gamma < 14 MeV/c^2$ at 95% C.L.

Keyword(s): pentaquark ; exotic baryons

Total numbers of views: 1144
Numbers of unique views: 521
 Record created 2010-10-28, last modified 2014-01-30Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)