/ Experiment-HEP


Experimental estimation of the charm production cross-section in p p interactions at 70-GeV/c with the aid of the SVD setup


Amaglobeli, N.S. ; Ardashev, E.N. ; Basiladze, S.G. ; Bogdanova, G.A. ; Bogolyubsky, M.Yu. ; Boguslavsky, I.V. ; Bulgakov, N.K. ; Vishnevskaya, A.M. ; Volkov, V.Yu. ; Vorobev, A.P. ; Galyaev, N.A. ; Gramenitsky, I.M. ; Grishina, O.V. ; Grishkevich, Ya.V. ; Ermolov, P.F. ; Zaitseva, O.S. ; Zapolsky, V.N. ; Zverev, E.G. ; Zotkin, S.A. ; Ivanova, N.A. ; Karlov, G.I. ; Kireev, V.I. ; Kiryunin, A.E. ; Kozlov, V.V. ; Kramarenko, V.A. ; Kubarovsky, A.V. ; Kuratashvili, G.O. ; Kurchaninov, L.L. ; Kutov, A.Ya. ; Larichev, A.N. ; Levitsky, M.S. ; Leflat, A.K. ; Lyutov, S.I. ; Medved, K.S. ; Merkin, M.M. ; Minaenko, A.A. ; Moiseev, A.M. ; Nedev, S. ; Orfanitsky, S.V. ; Pleskach, A.V. ; Popov, A.I. ; Popov, V.V. ; Prosin, B.V. ; Ruzin, S.M. ; Rukovichkin, V.P. ; Rybnikov, V.M. ; Ryadovikov, V.N. ; Samsonov, V.A. ; Selikov, A.V. ; Tevzadze, Yu.V. ; Tikhonova, L.A. ; Tolmachev, V.T. ; Topuriya, T.P. ; Utochkin, B.A. ; Kholodenko, A.G. ; Khrenov, Yu.V. ; Tsyupa, Yu.P. ; Chekulaev, S.V. ; Chiladze, B.G. ; Shabalina, E.K. ; Shafranov, M.D. ; Esakiya, Sh.M.

Published in: Phys.Atom.Nucl. / Yad.Fiz.
Year: 2001 / 2001
Vol.: 64 / 64
Page No: 891-901 / 958-968

Web-Page: http://www.adsabs.harvard.edu/abs/2001PAN....64..891A; http://dx.doi.org/10.1134/1.1378879; http://link.aip.org/link/?atn/64/891

Total numbers of views: 2018
Numbers of unique views: 796
e-proceeding
 Record created 2010-10-28, last modified 2014-01-30


External links:
Download fulltextADSABS
Download fulltextDOI
Download fulltextPANUE
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)