Tensor and vector analysing powers A(yy) and A(y) in the C-12(d,p)X and C-12(d,d)X reactions at initial deuteron momentum of 9-GeV/c and emission angle of 85-mrad


Afanasev, S.V. ; Arkhipov, V.V. ; Azhgirei, L.S. ; Bondarev, V.K. ; Chernykh, E.V. ; Ehara, M. ; Ershov, V.P. ; Filippov, G. ; Fimushkin, V.V. ; Fukui, S. ; Hasegawa, S. ; Hasegawa, T. ; Horikawa, N. ; Isupov, A.Yu. ; Iwata, T. ; Kageya, T. ; Kashirin, V.A. ; Kawano, M. ; Khrenov, A.N. ; Kirillov, A.D. ; Kolesnikov, V.I. ; Ladygin, V.P. ; Litvinenko, A.G. ; Malakhov, A.I. ; Matsuda, T. ; Migulina, I.I. ; Nakayama, H. ; Nikiforov, A.S. ; Nomofilov, A.A. ; Osada, E. ; Penev, V.N. ; Pilipenko, Yu.K. ; Reznikov, S.G. ; Rukoyatkin, P.A. ; Semenov, A.Yu. ; Semenova, I.A. ; Sharov, V.I. ; Stoletov, G.D. ; Strunov, L.N. ; Takabayashi, N. ; Wakai, A. ; Yudin, N.P. ; Zaporozhets, S.A. ; Zhmyrov, V.N. ; Zolin, L.S.


Note: Hardcopy at DESY

Total numbers of views: 1217
Numbers of unique views: 542
 Record created 2010-10-28, last modified 2014-01-30Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)