On the production of slow particles in high-energy heavy ion collisions


Adamovich, M.I. ; Aggarwal, M.M. ; Aleksandrov, Yu.A. ; Amirikas, R. ; Andreeva, N.P. ; Anzon, Z.V. ; Arora, R. ; Avetian, F.A. ; Badyal, S.K. ; Bakich, A.M. ; Basova, E.S. ; Bazarov, I.K. ; Bhalla, K.B. ; Bhasin, A. ; Bhatia, V.S. ; Bogdanov, V.G. ; Bradnova, V. ; Bubnov, V.I. ; Burnett, T.H. ; Cai, X. ; Karshev, D.A. ; Chasnikov, I.Y. ; Chernova, L.P. ; Chernyavsky, M.M. ; Dhamija, S. ; Eligbaeva, G.Z. ; Eremenko, L.E. ; Gaitinov, A.S. ; Ganssauge, E.R. ; Garpman, S. ; Gerasimov, S.G. ; Graf, V. ; Grote, J. ; Gulamov, K.G. ; Gupta, S.K. ; Gupta, V.K. ; Jakobsson, B. ; Just, L. ; Kachroo, S. ; Kalyachkina, G.S. ; Kanygina, E.K. ; Karabova, M. ; Kitroo, S. ; Kharlamov, S.P. ; Kovalenko, A.D. ; Krasnov, S.A. ; Kumar, V. ; Larionova, V.G. ; Li, Y.D. ; Liu, L.S. ; Lokanathan, S. ; Lord, J.J. ; Lukicheva, N.S. ; Luo, S.B. ; Mangotra, L.K. ; Marutian, N.A. ; Mashkov, A.Y. ; Maslennikova, N.V. ; Mittra, I.S. ; Mokerjee, S. ; Nasyrov, S.Z. ; Navotny, V.S. ; Nystrand, J. ; Ochs, M. ; Orlova, G.I. ; Otterlund, I. ; Peak, L.S. ; Peresadko, N.G. ; Petrov, N.V. ; Plyushchev, V.A. ; Qian, W.Y. ; Qin, Y.M. ; Raniwala, R. ; Raniwala, S. ; Rao, N.K. ; Roeper, M. ; Rusakova, V.V. ; Saidkhanov, N. ; Salmanova, N.A. ; Sarkisova, L.G. ; Sarkisian, V.R. ; Seitimbetov, A.M. ; Shabratova, G.S. ; Shakhova, C.I. ; Shpilev, S.N. ; Skelding, D. ; Soederstroem, K. ; Soloveva, Z.I. ; Stenlund, E. ; Svechnikova, L.N. ; Tothova, M. ; Tretyakova, M.I. ; Trofimova, T.P. ; Tuleeva, U.I. ; Tursunov, B.P. ; Vokal, S. ; Vrlakova, J. ; Wang, H.Q. ; Weng, Z.Q. ; Wilkes, R.J. ; Xia, Y.L. ; Yang, C.B. ; Zhang, D.H. ; Zheng, P.Y. ; Zhokhova, S.I. ; Zhou, D.C.

Published in: Z.Phys.
Year: 1995
Vol.: C65
Page No: 421-429

Web-Page: http://dx.doi.org/10.1007/BF01556130

Total numbers of views: 1628
Numbers of unique views: 801
e-proceeding
 Record created 2010-10-27, last modified 2014-01-30


External link:
Download fulltext
DOI
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)