Study of threshold effects, hadronic resonances and rare meson decays at ITEP accelerator storage ring


Afonasev, V.N. ; Akimov, D.Yu. ; Alekseev, N.N. ; Belyaev, I.M. ; Besfamilnov, S.V. ; Bobchenko, B.M. ; Bogdanov, V.A. ; Bolozdynya, A.I. ; Bolshakov, A.E. ; Borisov, V.S. ; Borodina, I.N. ; Burenkov, A.A. ; Bysheva, G.K. ; Churakov, D.L. ; Chuvilo, I.V. ; Dodonov, V.N. ; Dolgolenko, A.G. ; Dunin, V.B. ; Gaganov, I.A. ; Gazis, Evangelos ; Goldin, L.L. ; Golubchikov, V.M. ; Gornov, M.G. ; Gurov, Yu.B. ; Gusev, L.N. ; Komogorova, L.A. ; Kondratyuk, L.A. ; Kovalenko, A.G. ; Kuchenkov, A.V. ; Kuzichev, V.F. ; Kuznetsov, A.A. ; Lazarev, A.V. ; Lebedenko, V.N. ; Martemyanov, A.N. ; Morozov, B.A. ; Nikitin, A.A. ; Nikityuk, N.M. ; Onosovsky, K.K. ; Petukhov, Yu.P. ; Pogorelko, O.I. ; Povtoreiko, A.A. ; Rotaev, V.N. ; Rozhnyatovskaya, S.A. ; Sandukovsky, V.G. ; Savelev, V.I. ; Shafigullin, R.R. ; Shilov, S.N. ; Smirnitsky, V.A. ; Smirnov, S.A. ; Smolyankin, V.T. ; Soldatov, A.M. ; Sopov, V.S. ; Sukhanov, A.Yu. ; Chernetsky, V.D. ; Chernyshev, B.A. ; Chernyshev, V.P. ; Tikhomirov, V.V. ; Tsovbun, V.I. ; Tumanov, G.K. ; Veselov, M.A. ; Vinogradov, V.V. ; Vishnevsky, M.E. ; Zernov, S.V. ; Zhurkin, V.V. ; Zubkov, Yu.V.

Total numbers of views: 1340
Numbers of unique views: 646
 Record created 2010-10-27, last modified 2014-01-30Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)