000017643 001__ 17643
000017643 005__ 20140130004148.0
000017643 035__ $$9DESY$$zD91-10649
000017643 035__ $$9SPIRESTeX$$zAfonasev:1991fb
000017643 100__ $$aAfonasev, V.N.
000017643 245__ $$aStudy of threshold effects, hadronic resonances and rare meson decays at ITEP accelerator storage ring
000017643 269__ $$c1991
000017643 695__ $$2INSPIRE$$aproposal
000017643 695__ $$2INSPIRE$$ap p: interaction
000017643 695__ $$2INSPIRE$$ainteraction: p p
000017643 695__ $$2INSPIRE$$ap deuteron: interaction
000017643 695__ $$2INSPIRE$$ainteraction: p deuteron
000017643 695__ $$2INSPIRE$$adeuteron deuteron: interaction
000017643 695__ $$2INSPIRE$$ainteraction: deuteron deuteron
000017643 695__ $$2INSPIRE$$ap nucleus: interaction
000017643 695__ $$2INSPIRE$$ainteraction: p nucleus
000017643 695__ $$2INSPIRE$$ahelium: nuclide
000017643 695__ $$2INSPIRE$$aion: scattering
000017643 695__ $$2INSPIRE$$ascattering: ion
000017643 695__ $$2INSPIRE$$atarget: jet
000017643 695__ $$2INSPIRE$$ajet: target
000017643 695__ $$2INSPIRE$$ameson: hadroproduction
000017643 695__ $$2INSPIRE$$ahadroproduction: meson
000017643 695__ $$2INSPIRE$$ameson: hadron spectroscopy
000017643 695__ $$2INSPIRE$$aeta: rare decay
000017643 695__ $$2INSPIRE$$arare decay: eta
000017643 695__ $$2INSPIRE$$abaryon resonance: dibaryon
000017643 695__ $$2INSPIRE$$adibaryon: baryon resonance
000017643 695__ $$2INSPIRE$$abaryon resonance: (3baryon)
000017643 695__ $$2INSPIRE$$a(3baryon): baryon resonance
000017643 695__ $$2INSPIRE$$abaryon resonance: strangeness
000017643 695__ $$2INSPIRE$$astrangeness: baryon resonance
000017643 695__ $$2INSPIRE$$abaryon resonance: search for
000017643 695__ $$2INSPIRE$$asearch for: baryon resonance
000017643 695__ $$2INSPIRE$$aparticle identification
000017643 695__ $$2INSPIRE$$amagnetic detector: proposed
000017643 695__ $$2INSPIRE$$adata acquisition
000017643 695__ $$2INSPIRE$$aMoscow ITEF PS
000017643 700__ $$aAkimov, D.Yu.
000017643 700__ $$aAlekseev, N.N.
000017643 700__ $$aBelyaev, I.M.
000017643 700__ $$aBesfamilnov, S.V.
000017643 700__ $$aBobchenko, B.M.
000017643 700__ $$aBogdanov, V.A.
000017643 700__ $$aBolozdynya, A.I.
000017643 700__ $$aBolshakov, A.E.
000017643 700__ $$aBorisov, V.S.
000017643 700__ $$aBorodina, I.N.
000017643 700__ $$aBurenkov, A.A.
000017643 700__ $$aBysheva, G.K.
000017643 700__ $$aChurakov, D.L.
000017643 700__ $$aChuvilo, I.V.
000017643 700__ $$aDodonov, V.N.
000017643 700__ $$aDolgolenko, A.G.
000017643 700__ $$aDunin, V.B.
000017643 700__ $$aGaganov, I.A.
000017643 700__ $$aGazis, Evangelos
000017643 700__ $$aGoldin, L.L.
000017643 700__ $$aGolubchikov, V.M.
000017643 700__ $$aGornov, M.G.
000017643 700__ $$aGurov, Yu.B.
000017643 700__ $$aGusev, L.N.
000017643 700__ $$aKomogorova, L.A.
000017643 700__ $$aKondratyuk, L.A.
000017643 700__ $$aKovalenko, A.G.
000017643 700__ $$aKuchenkov, A.V.
000017643 700__ $$aKuzichev, V.F.
000017643 700__ $$aKuznetsov, A.A.
000017643 700__ $$aLazarev, A.V.
000017643 700__ $$aLebedenko, V.N.
000017643 700__ $$aMartemyanov, A.N.
000017643 700__ $$aMorozov, B.A.
000017643 700__ $$aNikitin, A.A.
000017643 700__ $$aNikityuk, N.M.
000017643 700__ $$aOnosovsky, K.K.
000017643 700__ $$aPetukhov, Yu.P.
000017643 700__ $$aPogorelko, O.I.
000017643 700__ $$aPovtoreiko, A.A.
000017643 700__ $$aRotaev, V.N.
000017643 700__ $$aRozhnyatovskaya, S.A.
000017643 700__ $$aSandukovsky, V.G.
000017643 700__ $$aSavelev, V.I.
000017643 700__ $$aShafigullin, R.R.
000017643 700__ $$aShilov, S.N.
000017643 700__ $$aSmirnitsky, V.A.
000017643 700__ $$aSmirnov, S.A.
000017643 700__ $$aSmolyankin, V.T.
000017643 700__ $$aSoldatov, A.M.
000017643 700__ $$aSopov, V.S.
000017643 700__ $$aSukhanov, A.Yu.
000017643 700__ $$aChernetsky, V.D.
000017643 700__ $$aChernyshev, B.A.
000017643 700__ $$aChernyshev, V.P.
000017643 700__ $$aTikhomirov, V.V.
000017643 700__ $$aTsovbun, V.I.
000017643 700__ $$aTumanov, G.K.
000017643 700__ $$aVeselov, M.A.
000017643 700__ $$aVinogradov, V.V.
000017643 700__ $$aVishnevsky, M.E.
000017643 700__ $$aZernov, S.V.
000017643 700__ $$aZhurkin, V.V.
000017643 700__ $$aZubkov, Yu.V.
000017643 773__ $$xMoscow Inst. Theor. Exp. Phys. - ITEF-91-047 (91/05,rec.Aug.) 23 p
000017643 902__ $$aMoscow, ITEP
000017643 902__ $$aDubna, JINR
000017643 902__ $$aMoscow Phys. Eng. Inst.
000017643 902__ $$aNovosibirsk, IYF
000017643 902__ $$aNatl. Tech. U., Athens
000017643 909CO $$ooai:jdsweb.jinr.ru:17643$$pglobal
000017643 961__ $$x1991-12-09
000017643 961__ $$c2007-02-12
000017643 970__ $$aSPIRES-2454980
000017643 980__ $$aCORE