SEARCH FOR DECAYS OF CHARMED PARTICLES IN NEUTRINO EXPERIMENT WITH NUCLEAR EMULSIONS PLACED INSIDE THE FERMILAB 15-FT BUBBLE CHAMBER. (IN RUSSIAN)


Ammar, R. ; Ammosov, V.V. ; Bakich, A. ; Baranov, V.I. ; Burnett, T.H. ; Batusov, Yu.A. ; Bunyatov, S.A. ; Vaisenberg, A.O. ; Wilkes, R. ; Wilczynska, B. ; Wilczynski, H. ; Voyvodic, L. ; Wolter, W. ; Wosiek, B. ; Gapienko, V.A. ; Gorichev, P.A. ; Gress, J. ; Davis, R. ; Egorov, O.K. ; Ivanova, M. ; Kwak, N. ; Klyukhin, V.I. ; Kolganova, E.D. ; Coppage, D. ; Koreshev, V.I. ; Krzywdzinski, S. ; Kuznetsov, O.M. ; Lord, J. ; Lyukov, V.V. ; Makhlyueva, I.V. ; Olszewski, A. ; Peak, L. ; Pitukhin, P.V. ; Pozharova, E.A. ; Riemer, R. ; Rosenbladt, R. ; Rubin, H. ; Sirotenko, V.I. ; Slobodyuk, E.A. ; Smart, Wesley M. ; Smirnitsky, V.A. ; Stump, R. ; Tretyak, V.I. ; Chernev, Kh. ; Shamanov, V.V. ; Shevchenko, V.G. ; Jurak, A. ; Yarba, V.A.

Published in: Yad.Fiz.
Year: 1986
Vol.: 44
Page No: 649-660

Total numbers of views: 1647
Numbers of unique views: 541
 Record created 2010-10-26, last modified 2014-01-30Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)